baar gida t mur koni :: Assamese New Sex Story

Discussion in 'Assamese sex stories' started by 007, May 8, 2016.

 1. 007

  007 Administrator Staff Member

  Joined:
  Aug 28, 2013
  Messages:
  138,656
  Likes Received:
  2,147
  http://raredesi.com Harthate phontu bajil. Dekhilu gitaliba e phone karise. Gitalibae kole, bhindow aru teu Guwahati jabo, bhindow r kiba kam ase aru teuru eta outing hobo. Lora suwali duta logot ninie. Muk hudhile " tumi u logot ulaba neki? Bhal lagibo". Moiu alop sinta kari kolu, thik ase.
  Next day plan mote moi station t roi asilu aru alop pisot Gitaliba bhindow r logot ahi log dile hi. Gitaliba k hei dina bar dhunia lagisil, ezur patol halodhia rangar tight kurti aru leggings pindhisil. Kurtitu deep back r hua babe bahal pithi khan val dare dekha gaisil. Ami 2 man bojat goi Guwahati palu. Tar pisot ami lunch karilu, aru bhindow nijor kamot gusi gol aru ami time pass karibor babe movie sabole humalu. Gadhuli 7 man bojat bhindow nijor kamor pora ghuri ahi amak log karile aru kole je aji teur kam nohol. Aji thakibo lagibo, kalilehe kam tu hobo goi. Gitaliba e kole " ami tu thakibor karone eku kapur kani ana nai keneke thakim". Tetia Bhindow e kole" Eta rati he jene tenet thakim dia". Tar pisot ami alop Bigbazar golu aru dinner kari hotel bisarilu. Deri huar babe hotel t room pabole alop problem haisil. Pisot ekhon hotel t eta double room lolu. Bhindow e kole "Eta room ke lou, rati tu thakibole he lage". Room t humai dekhilu bisona khanat jene tene tin jon hubo pora jabo. Room t humaiei bhindow prathom te bathroom t fresh hobo gol aru alop hamaior pisot akol underpent tu pindhi ulia ahil. Gitaliba aru moi dekhi khub hahilu. Tetia bhindow e kole " Kapur hola bole nai jetia enekoie thakibo lagibo, tate ji garam". Gitali bae kole "Tumaluk tu tenekoie thakiba, moi ki pindhim?". Bhindow e kole"Tumi Towel khono ke meriai thakiba". Ami sobe hahilu. Tar pisot moi bathroom t galu aru change kari akol underpent pindhi ulai ahilu. Mur underpent tu haru asil aru kani tu dang khai asil. Gitaiba e dekhi kole "Maina dangor hoise dei". Tar pisot Gitaliba bathroom le gol aru ami bisonat bahi TV sai asilu. Alop pisot Gitaliba bathroom r pora ulai ahil, akol bra aru kokalot towel khon meriai. Gitaliba r dangor dangor piha gita hai haru bra tue dhari rakhibo pora nasil. Piha dutar besi bhagei, ulomi ulai asil. Piha dutar major khal tu hampurna ke ulai asil. Pisfalor pora ekhon bahal boga pithi r uprat patla edal bra r belt. Pithi aru kokalor majot duta nola, jot mankgh ulomi ulomi asil, dekhile dharibo man jua. Khub hambhav bhindow e dhari dhari ulomai dile. Gitaliba k eitu rupot dekhi mur kani thing khai gol. Alop pisot teu towel khonu khuli dile aru kole "eman garamot eikhon pindhi thakibo nuwari dei". Lage lage Gitaliba r masta masta tika dutau mur hanmukhot ulai paril. Panty tu haru huar babe panty tur upore di teur bal buru dekha gaisil. Eidorei Gitaliba e bra aru panty pindhi amar hanmukhot tika hilai hilai ephal hephal kari thakibo dharile. Moi utejonat pogola hobo dharilu.
  Alop pisot bhindow e Gitaliba k amar dutar majote hui thakibo kole. Gitaliba ahi mur phale pithi di amar majot hui paril. Hei nagna bahal pithi khanere hoti ei masta manuhjoni mur ekebare kakhote hui asil.

  Alop pisot dekhilu, Bhindow r hat khan Gitaliba r bahal pithi khanat ephal hephal kari ase. Jure jure sepa mari dharise, kokalor khaj burot dharise. Gitali bae bhindow k kane kane kole "maina ase tumi ki kari asa" tetia bhindow e kole "thakile thakok". Moi gam palu je Gitali bak eitu rupot dekhi bhindow u garam hoi gaise aru etia gitali bak val dare asudon dibo. Monote bhalei palu, aji Gitali ba k suda live dekhibole pam. Moiu tuponi juar bhau jurilu. Tar pisot dekhilu, bhindowe gitaliba bra r belt dal khulibor sesta karise, kintu pora nai. Alop pisot Gitaliba e nijei bra r belt dal khuli dile. Bra tu hulaki paril, aru bhindow e piha duta tipibo & supibo dharile. Moi bhal dare dekha pua nasilu karon Gitaliba mur phale pithi di hui asil. Alop pisot dekhilu bhindow uthi nijor underpent tu khuli dile aru teur kani tu ulai paril, bar dighal nahai kintu muta asil. Bhindow e Gitaliba r panty tu u khuli dile aru teur uporat uthi lole. Hamai nasta nakari bhindow r kani tu Gitaliba r gida khanar bhitorot humuai dile. Gitali bae uhhhhh buli kole. Bhindow e tar pisot suda arombha karile. Bisona khan karek karek habda kari hilibo dharile. Moi roi thakibo nuwarilu, uthi bahi dilu. Gitaliba aru Bhindow e muk dekhi hahi dile aru bhindow e kole " Baerok dekhi robo nuwarilu". Mur kani tu phati juar nisina hoi gol hihator suda sudi dekhi. Bhindow e ekerahe dheki di ase, Gitaliba r masto masto piha duta hili asil. Bhindow e kole "maina turu koni dang khai goise, sudibo mon gaise ni? Gitali tur nijor baer nahai, essa ase Jodi sudibo paro". Moi mur hilai hanmati prokakh karilu. Alop pisot bhindow Gitaliba r gar uporor pora nami dile aru kole "Jiman essa ase himan sud aji Gitali k". Gitaliba e kole "Maina tur koni tu bhindow t ke dangor jen paisu". Moi roi nathaki Gitalibar bhari dukhon bahal ke meli dilu aru busa khon sabo dharilu. Masto ekhon busa, panor nisina, alop patolia bal ase. Uru duta kal gasor nisina. Mur mukh khan tair busa khanat guji dilu. Tenga tenga gundha eta palu. Gida khanat paru mane pogolar dare selekibo dharilu. Gitaliba e kole "Maina lahe lahe, dat nalagaba, e aji mur eikhon khai pelabo jen paisu." Alop pisot mur koni tu Gitalibar gida khanar mukhot thoi eta thela marilu. Kanitu pir pir ke bhitorole humai gol. Gitali bae aioh buli siori dile. Tar pisot moi Gitaliba k dheki dia arombho karilu aru tair gat hui dilu. Gitali bar masta nagna deha aru mur nagna deha duta ek hoi gol. Gitali bar masto piha duta mur bukur sepat sepeta hoi gol. Gitali bae muk jur ke haboti dharile. Gitali bar gal Aru dingi tut jure ke kamuri dilu. Gitlai bar kokalor bhaj duta t dhari jure jure dhap dibo dharilu aru mur garam garam pheda Gitaliba r gidar bhitorot pelai dilu. Bhindow e eman hamaie amak sai asil aru kole "maina, gitalik sudi kenekua pali, etia muk de, moi aru esat bhal ke diu". Moi kolu "bahut bhal lagil, bahut dinar hapun eta pura hol, bahut dinor porai gitali bak manat pelai pelai hat mari asilu, aji hubhayga krome sudibo palu". Tar pisot moi nami golu, aru bhindowe gitali bak athu karhi dogy style t bahibo kole. Taiu masto masto tika gita uporole dangi bahi paril. Dangor dangor piha gita ulomi ulomi asil. Eibar bhindowe pisor pora sudibo dharile. 5 minute man sudar pisot bhindow jahi gol. Aru ami tinuta hui parilu.
  Sunday office bandha asil. Sinta kari kari thik karilu je aji geetali ba r gharaole ke jau. Bahut din hol teulukar gharale jua nai. Geetali bak dekhile nijor montu ke bhal lagi thake. Gatike bike khan loi ulai golu geetali ba gharale. Goi calling ball tu bojalu. Geetali ba e darza khan khuli dile aru muk bhitorole matile. Pindhonot eta tight maxi. Muk teur badroom leke matile. Kolebhindou lora suali duta loi kobat ulai goise. Geetali bai r masta masta piha gita hili asi. Lagisil bra pindha nai neki? Maxi tur uporere dhuniake dharibo pari. Mur hanmukhte bisonat kapur japi asil. Maje maje kapur lobole tololoi halute piha gita adha loi ke dekha palu. Ji he mast masta. Alop pisot mur fale pithi di kapur japibole lole. Etia pis falor pora teur pithi khon , kokalor bhaj bur aru masta masta tika duta dhunia ke dekhibole palu. Maxitur back tu bahut deep cut huar babe, dangor pithi khan dhunia ke dekhibole palu. Dhak dhakia boga aru mihi akhon bohol pithi. Geetali bar tika gitau ji he masta masta. Maxitu tight hua babe tika gitar major phak tu dhunia ke dharibo pora gaisil. Mur mantu lahe lahe utejito hobo dharile. Koni tu lahe lahe dang khabo dharile. Thik hei hamaiote current tu gusi gol. Ene lagil je moi bhoba motei hol. Current juar loge loge ghup mora andhakar hoi gol. Moi bohar poar uthilu, geetali ba r usorole goi jure re haboti dharilu. Mur buku khan geetali ba piha gitar logot khunda khale, hat dukhon teur udong pithi tut paril. Geetali bae eku nokole jadiu mone mone mur bahu bandhanor pora ulai ahibole sesta karile. Moiu jiman paru himan jurere haboti dharilu. Mast masta piha gita sepeta hoi parisil, maxitu pithir phale phalli jabo jen lagil. Lahe lahe moil gitali ba k kiss karibo dharilu. 1st kopalt tar pistot galot aru hekhot lips t kiss karibo dharilu. Lips duta danger aru rohal asil, jiman paru jure jure supibole dharilu. Geetali ba u dhila pari ahil. Lahe lahe dingi aru kanot kiss karibo dharilu. Lahe lahe bukur upor phale maxir uproot ulai thoka ankhot kiss karibo dharilu. Hat dukhonore piha duta jiman paru tipibole dharilu.ebarot maxitu uporole dangi khuli dilu. Aru thik hei hamaiote current tu ahi gol. Geetali ba ulongo dehatu mur hanmukhot asil. Masto masto piha gita ulomi asil. Moi nipple duta t mukh logai jiman paru supibo dharilu.tar pisot bisonat thela mari pelai lalu. Bhari dukhon bohol kari meli lolu. Geetali bar dangor bus khon mur hanmokhot asil. Bus khonot ehupa man bal asil. Bal khinir majere dangor gida khon dekha palu. Gida khanar phuta tu hatere meli salu. Aru roi thakibo nuwarilu, kanitu uliai loi, gda khanar bhitorot humuai dilu aru geetali bar gar uproot hui parilu. Ah ki moja, ji he kumol gatu, ene lagisil je Dunlop t he hui parisu. Geetali bar hat dukhon uporoloi dangi dilu. Ahh.geetali bar kakh lati r tal tu eman dhunia. Alop seleki dilu. Aru lahe lahe dheki dia start karilu. Geetali bar gida khanar pora hu huai pani ulabole dharile. Aru mur koni tu ulua humua karibo dharile. Phus phus ke sound ulabole dharile. Alop pisot mur garam garam pheda geetali ba r gida r bhitorot eri dilu. Tar pisot alop hamai teur ga uporote pari thakilu. Alop pisot geetali ba uthi maxitu pindhi lole. Aru moiu pant tu pindhi lolu. Hosakoie geetali ba k sudi bar bhal lagil. Alop pisote calling ball tu bajil, geetali ba e goi darza khuli le, dekhilu bhinti hi palehi. Moiu jabole ulalu.
   
Loading...
Similar Threads Forum Date
BAAK SUDILU BOHUT BAAR Assamese sex stories Feb 23, 2018
Gulfkaarante baarya with taxi drive Indian Desi Mms Videos Feb 12, 2018
Didi ki pahli baar gaand mari - didi bahot chillai lekin me thokta raha Hindi Sex Stories Sep 15, 2017
Bhabhi Ke Saath Pahli Baar Sex Hindi Sex Stories Mar 13, 2017
Didi ki pahli baar gaand mari Hindi Sex Stories Feb 16, 2017
Choti bahan ki chut me 2 baar zad gaya Hindi Sex Stories Jan 20, 2017

Share This Page