ചെപ്പുകിലുക്കണ ചെങ്ങാതി [കമ്പിപ്പാട്ട്]

Discussion in 'Malayalam Sex Stories' started by 007, Feb 15, 2018.

 1. 007

  007 Administrator Staff Member

  Joined:
  Aug 28, 2013
  Messages:
  138,738
  Likes Received:
  2,154
  http://raredesi.com Malayalam Sex Stories പൂറുകുലുക്കുന്ന പൊലയാടി.. നിന്‍റെ പൂറു പോളോന്നൊന്ന് കാട്ടുല്ലേ?. (2) നിമ്പൂറ്റിലേന്താ ഹയ്യാ.യ്യാ..യ്യ. നല്ല മിന്നിത്തിളങ്ങണ പൊന്‍ കന്തോ....(2)
  (BGM)......
  ഓമനപ്പൂറ്റില് ചാഞ്ചാട്ടം നല്ല യോമനകുണ്ണ കയറേണ്ടേ.(2)
  ആരെല്ലാം ചോദിച്ചീ പൊന്‍പൂറു. നിന്‍റെ കിങ്ങിണികെട്ടിയ. പൊന്‍പൂറു.(2)
  പൂറുവെറക്കുന്ന പൊലയാടി നിന്‍റെ പൂറു പോളോന്നൊന്ന് കാട്ടുല്ലേ?..
  നിമ്പൂറ്റിലേന്താ ഹയ്യാ.യ്യാ..യ്യ. നല്ല മിന്നിത്തിളങ്ങണ പൊന്‍ കന്തോ..
  (BGM)....
  ആയിരംകുണ്ണകള്‍ കേറില്ലേ. അതില്‍ ഒരു കുണ്ണ പൊട്ടി.പൊളന്നില്ലേ..(2)
  പൂറിട്ടു കുലുക്കീട്ടു നാവിട്ടു കറക്കീട്ട് നീ കുണ്ണക്ക് കേറി കടിച്ചതാണോ .(2)..
  പൂറുപറത്തുന്ന പൊലയാടി.. നിന്‍റെ പൂറു പോളോന്നൊന്ന് കാട്ടുല്ലേ?.
  നിമ്പൂറ്റിലേന്താ ഹയ്യാ.യ്യാ..യ്യ. നല്ല മിന്നിത്തിളങ്ങണ പൊന്‍ കന്തോ...?
  (BGM).....
  പെരുംകുണ്ണ കേറ്റിക്കളിച്ചാലോ നിന്റെ പൂറു പൊളന്നങ്ങ് കീറുല്ലേ.(2)
  നാട്ടുകാര്‍ രൂക്കാന്‍ ചോദിച്ചാല്‍ .നിന്‍ കുണ്ടി തുറന്നങ്ങ് കാട്ടൂമല്ലേ .. (2)
  പൂറുവടിക്കുന്ന പൊലയാടി.. നിന്‍റെ പൂറു പോളോന്നൊന്ന് കാട്ടുല്ലേ?.
  നിമ്പൂറ്റിലേന്താ ഹയ്യാ.യ്യാ..യ്യ. നല്ല മിന്നിത്തിളങ്ങണ പൊന്‍ കന്തോ..?

  (BGM)....

  അമ്മിണിപ്പൂറിയെ ഓത്തു കളിച്ചെന്നാല വളമ്മക്ക് വെട്ടിയ..കുണ്ണപോലെ.. (2)

  പഞ്ചാരപൂറ്റിലടിച്ചു തരാം. നിന്‍റെ പൂറ്റിലെ മൈര് തെറിക്കും വരെ . (2)

  കുണ്ണകുലുക്കുന്ന പൊലയാടി.. എന്‍റെ കുണ്ണയോന്നൂമ്പി കാട്ടുല്ലേ?..
  നിമ്പൂറ്റിലേന്താ ഹയ്യാ.യ്യാ..ഹാ. നല്ല മിന്നിത്തിളങ്ങണ പൊന്‍ കന്തോ...?

  മിന്നിത്തിളങ്ങണ പൊന്‍ കന്തോ...(ശുഭം)
  thanks. കൊല്ലരുത്.. പൈലി... | കൊല്ലില്ല പൈലി ചേട്ടാ .ആശയം തന്നതിന് താങ്ക്സ് പാട്ട് ഞാന്‍ എഴുതി ..(xVx) ]
   

Share This Page